Deklaracja dostępności - SP Marzecice

Sekretariat
7.00 - 15.00 Pon - Pt

Nr. tel.
56 474 04 97

Przejdź do treści
Deklaracja dostępności serwisu BIP
Szkoły Podstawowej im.Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
Szkoła Podstawowa im.Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Szkoły Podstawowej im.Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach.

Data publikacji strony internetowej: 18 listopada 2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 18 listopada 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
Oświadczenie sporządzono dnia 18 listopada 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Lewicka, adres poczty elektronicznej: szkolamarzecice@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 564740497. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im.Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach ul. Szkolna 21, 13-306 Kurzętnik

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Szkolnej. Do wejścia prowadzą schody, istnieje podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową-  może przez nie podjechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. Na pierwsze, drugie piętro oraz do części dolnej budynku prowadzą schody. Osoba dyżurująca umożliwia kontakt z pracownikami  w razie potrzeby i niemożności dostania się osoby na wózku. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wróć do spisu treści