Chwyć konflikt za rogi- mediacje szkolne

Projekt „Chwyć konflikt za rogi – mediacje szkolne”

Wdrażamy nowy projekt we współpracy z Fundacją Rozwoju SYNERGIA i Gminą Kurzętnik. Ma on na celu kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

Projekt pn. „Chwyć konflikt za rogi  – mediacje szkolne” dofinansowany jest ze środków rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016. Realizuje go Fundacja Rozwoju SYNERGIA partnerstwie z Gminą Kurzętnik oraz we współpracy z naszą Szkołą.

Tworzenie szkolnego inkubatora mediacji oraz przygotowanie osób mogących pełnić rolę mediatorów w warunkach szkolnych jest odpowiedzią na potrzebę podniesienia efektywnego porozumiewania się wśród rówieśników oraz w relacjach nauczyciel – uczeń, rodzice – dziecko, rodzice – nauczyciele. Ze względu na coraz częstszy brak wzorów lub nieprawidłowe wzorce w kontaktach interpersonalnych w środowisku szkolnym i rodzinnym dochodzi do licznych konfliktów, które nierozwiązywane eskalują, a w efekcie prowadzą do występowania zjawiska przemocy. Szkolny inkubator mediacji ma na celu poprawę skuteczności komunikacji interpersonalnej i wdrażanie metod ADR – alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w małych środowiskach, co pozwoli na rozwiązywanie sporów i eliminację sytuacji konfliktowych.

Celem projektu jest kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zapobieganie zachowaniom problemowym uczniów, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

I etap– zaplanowano przeprowadzenie 10 godzin zajęć dla każdej grupy uczestników. W ramach szkolenia odbędą się wykłady z komunikacji interpersonalnej, mediacji i podstawowych zagadnień prawnych oraz warsztaty. Zwieńczeniem pracy w I fazie będzie wybór liderów mediacji, którzy podejmą dalszą pracę w zakresie rozwijania umiejętności mediacyjnych w II etapie projektu.

II etap – w zajęciach uczestniczyć będą wyłonieni liderzy mediacji. Liderzy pod okiem wykwalifikowanego mediatora przeprowadzą sesje mediacyjne, wezmą udział w superwizjach po przeprowadzonych mediacjach. Przeszkoleni liderzy wyposażeni w „niezbędnik mediatora” podejmą działalność w Inkubatorze mediacji i będą ją kontynuować również po zakończeniu projektu.

Projekt jest realizowany będzie w okresie od początku listopada do 20 grudnia 2014 roku.

Chwyć konflikt za rogi- mediacje szkolne